Jang
Jangggg's Blog

Jangggg's Blog

Bình cũ rượu mới và Sharepoint Post-Auth RCE (CVE-2022-29108)

May 12, 20226 min read

Dạo gần đây có chút việc liên quan tới Sharepoint nên mình có chuyển qua tìm hiểu setup và debug những bug cũ của Sharepoint. Gần đây, hồi tháng 2 có...

Bình cũ rượu mới và Sharepoint Post-Auth RCE (CVE-2022-29108)
Build CodeQL DB without source code
A Quick Look at CVE-2021–21985 VCenter Pre-Auth RCE
Làm ATTT là làm gì? (“0day hunter” — Vulnerability Research)
Phân tích lỗ hổng SolarWinds Orion Deserialization to RCE (CVE-2021–31474)
Microsoft Exchange From Deserialization to Post-Auth RCE (CVE-2021–28482)